About
Home >> Leadership

Leadership

Leadership


President

Cheng Guangxu

Secretary of 

CPC SNNU Committee

Gan Hui

Vice Secretary of

         CPC SNNU Committee

Lu Shengli

Ma Bohu (also secretary of Disciplinary Inspection Commission)Vice President

You Xuqun

Yang Zupei

Feng Xudong

Dang Huaixing

Gao Ziwei