About
Home >> About >> Leadership

Leadership


Leadership


President


You Xuqun


Secretary of

CPC SNNU Committee


Li ZhongjunVice Secretary of

     CPC SNNU Committee

You Xuqun

Lu Shengli

Ma Bohu (also secretary of Disciplinary Inspection Commission) 

Wang Yong'anVice President

Yang Zupei

Dang Huaixing

Li Lei

Ren Xiaowei

Dong Zhibao